Termeni și condiții de utilizare

Folosirea, incluzând vizitarea și cumpărarea produselor de pe site-ul 3dprintstore.ro, implica acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare. Prin folosirea acestui site va angajați ca toate datele furnizate sunt corecte și aveți dreptul de a le folosi. Utilizatorul este de acord sa folosească serviciul numai în scopuri legale. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului 3dprintstore.ro sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul 3dprintstore.ro, va fi considerata tentativa de fraudare a sistemelor  ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL și va pune în mișcare cercetarea penala împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt. Fotografiile au caracter strict informativ și pot sa difere în mod semnificativ fata de produsul real inclusiv prin absenta sau prezente eventualelor accesorii. Ne declinam răspunderea pentru orice situație care poate apărea din cauza unor erori de software sau defecțiuni tehnice apărute la server. Utilizatorul este de acord sa exonereze de răspundere și sa nu acționeze  ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL în justiție cu privire la orice pretenție ridicata de către un terț, rezultata din utilizarea Serviciului si/sau a Internetului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directa, indirecta, pe cale de consecință sau de alta natura), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de  ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor termeni și condiții. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătura cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intra în sarcina utilizatorului. Domeniul 3dprintstore.ro precum și toate informațiile conținute pe subdomeniile aferente acestuia sunt proprietate a companiei  ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL.

Condiții comerciale

Furnizorul își rezerva dreptul de a modifica în orice moment preturile și/sau conținutul ofertelor de pe website în funcție de schimbările ce au loc cu privire la produsele și serviciile comercializate.

Exactitatea informațiilor 

Informațiile prezente pe acest site pot să nu fie exacte, obiective sau complete, din acest motiv nu garantăm exactitatea lor în totalitate, totodată imaginile incluse sunt cu caracter informativ. Nu garantăm că informațiile sunt exacte, complete sau obiective. Pozele prezentate pe site-ul nostru au caracter informativ și nu creează informații contractuale întrucât aceste produse pot varia. Imaginile de pe acest site sunt doar cu caracter informativ. În cazul în care pozele prezentare pe acest site sunt posesoare de drepturi de autor, vă rugăm să ne anunțați.

Informații cu caracter personal

Ne angajam sa colectam informații cu caracter personal doar cu acordul și informarea dumneavoastră, atunci când folosiți serviciile Furnizorului, faceți solicitări legate de serviciile pe care vi le furnizam, va înregistrați pentru a primi informații sau alte servicii sau răspundeți unor comunicări din partea Furnizorului (chestionare, sondaje). Tipul de informații cu caracter personal pe care le-am putea colecta cuprinde, spre exemplu, numele, adresa postala, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte informații colectate la înregistrare sau prin sondaje. Daca alegeți sa ne furnizați informații cu caracter personal, acestea vor fi utilizate numai în scopurile declarate la colectarea lor. Prin furnizarea de date către Furnizor, sunteți de acord cu procesarea datelor conform acestei declarații de confidențialitate.

Securitatea informațiilor

Va atragem atenția în privința comunicațiilor pe Internet, cum ar fi e-mailul, care nu sunt securizate decât în urma incriptarii. Informația pe care o puneți la dispoziție ar putea fi rutata printr-un număr de servere înainte de a ajunge la destinație – aceasta este natura Internetului. Furnizorul nu își asuma responsabilitatea pentru accesul neautorizat sau pierderea informațiilor personale care este în afara controlului sau. Furnizorul își rezerva dreptul de a modifica conținutul acestei declarații de confidențialitate în orice moment ca răspuns la schimbările intervenite în legislația în vigoare.

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terți. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi: prelucrate cu bună credința și în conformitate cu dispozițiile legale, colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate, exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate, stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate.

A. Datele prelucrate

Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax/email, adresa sau reședința. Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a prelucrării codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul, în mod expres și neechivoc, pentru acea prelucrare. Consimțământul nu este necesar în următoarele cazuri: când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontracte la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract; când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate; când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului; când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele; când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terțului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate; când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii; când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifica, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

B. Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societății, respectiv Comerțul cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateții informațiilor și conținutului documentelor întocmite în exercitarea activității societății noastre, constituie o obligație a clientului.

C. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimțământul clientului: persoanei vizate. Autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari și în consecință, nu va fi necesar consimțământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanțele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfășurării unei anchete).

D. Garanții

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care vă privesc și de a solicita ștergerea datelor, cu excepția datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială.

Societatea ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin următoarele obligații de informare:

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective, operatorul ii va aduce la cunoștința:

 • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;
 • existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel putin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:

 • identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată și semnată.

Dreptul de acces

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin următoarele:

 • informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
 • informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 • informații privind existenta dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 • informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL , în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Persoana vizată poate solicita de la ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL informațiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL, la cerere şi în mod gratuit:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001;

Pentru intervenția asupra datelor persoana vizată va înainta către ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care să asigure că predarea i se va face numai personal.

ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta către ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care să asigure că predarea i se va face numai personal. ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului.

Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, după caz:

 • durata valabilității contractului de COMERCIAL încheiat cu persoana vizată pentru furnizarea serviciilor operatorului și pentru perioada de arhivare a acestora, stabilită prin acte normative;
 • perioada necesară colectării datelor/recuperării creanțelor;

În ceea ce privește ștergerea, distrugerea și arhivarea, procedura internă și modalitățile de realizare a acestor operațiuni, se stabilesc de către fiecare operator, cu excepția procedurii care se desfășoară potrivit prevederilor legale privind arhivele naționale. ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL, datorită activității pe care o desfășoară, este obligată, în baza unor dispoziții legale speciale, să păstreze datele o anumită perioadă de timp, dar după expirarea acesteia trebuie să procedeze în una din modalitățile prevăzute mai sus.

În cazul transferului datelor către alt operator, este necesar ca operatorul inițial să garanteze că prelucrările efectuate de terț au scopuri similare cu prelucrarea inițiala. În acest caz, societatea noastră este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate, informațiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 677/2001.

 Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Livrare

Livrarea Produselor comandate pe acest Site se va efectua exclusiv pe teritoriul României.

Livrarea se va efectua prin intermediul Curierului ales la libera sa apreciere de către Vânzător.

Taxele de livrare sunt cele menționate în rubrica specială la momentul finalizării și plasării Comenzii, așa cum sunt confirmate ulterior prin e-mail-ul de confirmare. Prin finalizarea și plasarea Comenzii sunteți de acord cu plata acestor taxe împreună cu Prețul Produselor. Taxa de livrare se aplică pentru fiecare colet în parte.

După ce ați primit confirmarea prin e-mail a comenzii dvs., aceasta va fi livrată de noi Curierului  și vă va fi livrată de către Curier într-un termen estimativ de cel mult 1-3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii. În momentul livrării de către noi a Comenzii către Curier veți primi o înștiințare în acest sens prin e-mail sau sms la adresa, respectiv  numărul de telefon furnizate. În cazul în care din indiferent ce motive termenul de livrare arătat anterior nu va putea fi respectat, veți fi contactat prin e-mail și informat cu privire la termenul efectiv de livrare.

Pentru livrare veți fi contactat în prealabil de către Curier, căruia consimțiți să îi furnizam datele dvs. de contact în acest scop. La primirea Comenzii veți prezenta un act de identitate valid și veți semna AWB-ul/bonul de primire.

În cazul în care nu se reușește livrarea coletului după două încercări, coletul ne va fi returnat, urmând să suportați costurile și consecințele returnării.

Garantie si retur

Toate PRODUSELE beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. Garanția se pierde în cazul în care se constata ca defectele sunt din vina utilizatorului.

Produsele au un termen de retur de 30 zile de la data achiziției. Conform legislației în vigoare, renunțarea la cumpărare este aplicabila doar clienților persoane fizice. Astfel, consumatorul are dreptul sa notifice în scris comerciantului ca renunța la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 30 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Produsul returnat trebuie sa fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client, iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 30 de zile de la retur. Daca produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea în stadiul inițial (dacă este posibil) sau pentru a acoperi diferența de preț rezultata din vânzarea produsului ca second-hand sau, la opțiunea clientului, ii vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia. Acesta clauza se aplica conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicându-se definițiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.

Daca un produs vândut pe site-ul 3dprintstore.ro nu este confirm cu specificațiile, atunci singura responsabilitate a companiei este de a înlocui produsul  sau de a returna valoarea de achiziție a acestuia atunci când înlocuirea acestuia nu este posibila (de exemplu din cauza faptului ca produsul a iesit din fabricatie). 

Produsele vândute pe site-ul 3dprintstore.ro sunt vândute “asa cum sunt”, “cu orice posibil defect inclus”. Firma ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL nu își asuma în niciun fel vreo responsabilitate extinsa cu privire la pagubele care pot decurge din utilizarea acestora, alta decât schimbarea produsului sau returnarea valorii de achiziție, în timpul perioadei de garanție. Nu este permis a folosi produsele vândute pe site-ul 3dprintstore.ro pentru sisteme în care siguranța umana este riscata. Spre exemplu, dar fără a ne limita la exemplele date în continuare, aceste produse nu vor fi folosite în sisteme de menținere a vieții, sisteme nucleare, sisteme de armament, sisteme aerospațiale, sisteme din gama automotive, sau orice alta situație în care exista cel mai mic risc de a fi afectata siguranța umana în urma funcționarii necorespunzătoare a produselor. Clientul înțelege și este de acord ca orice fel de utilizare a produselor vândute pe site-ul 3dprintstore.ro este exclusiv responsabilitatea acestuia, clientul asumându-și orice fel de paguba sau risc produs în urma folosirii produselor. Clientul înțelege și este de acord ca este singurul responsabil pentru folosirea acestor produse în limitele legii. Orice fel de violare a legislației în vigoare produsa prin utilizarea produselor vândute pe site-ul 3dprintstore.ro este exclusiv responsabilitatea clientului. ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL  nu va fi responsabila în niciun fel în cazul unei asemenea situații. In nicio situație ATELIER DESIGN ALEXANDRA DOROBANTU SRL nu va fi responsabila către client sau orice alta terța parte pentru niciun fel de paguba directa, indirecta sau de orice alta natura produsa prin utilizarea produselor vândute pe site-ul 3dprintstore.ro. Orice fel de paguba directa, indirecta, sau de orice fel de alta natura produsa în urma utilizării produselor este exclusiv responsabilitatea clientului. Aceste prevederi sunt valabile pe termen nelimitat, inclusiv după expirarea perioadei de garanție.